Friday, July 8, 2016

#IfIStay Filipino Edition of Gayle Forman's Bestselling Novel Translated by Sarah Bulalacao


The Filipino Edition of Gayle Forman's If I Stay by Sarah Bulalacao is out now! Available in all National Bookstores and Powerbooks. Go get your copy now!

Thursday, August 20, 2015

Kagabi, sa iyong kotse

Hindi mo ako mapipigilan
Dahil aking ipagsasabi
ang ginawa mo sa akin kagabi.
Sa loob ng iyong kotse
sa gitna ng daan.

Sasabihin ko sa katabi natin ng mesa,
sasabihin ko sa gwardiya sa opisina,
ang ginawa mo sa akin kagabi.
Sa loob ng iyong kotse
sa gitna ng daan
habang umuulan
at naiipit tayo sa trapik
sa gitna ng daan
sa loob ng iyong kotse.

Aking ipagsasabi
Ang ginawa mo sa akin kagabi
Sa pulis sa kanto
Sa manininda ng balut at itlog ng pugo
Ang ginawa mo

Sumabay na ako
kasi maulan, ang sabi mo,
madadaanan naman,
kaysa ako’y magabihan,
ang sabi mo.

Hindi ako basta mananahimik.
Alam ko ang iyong ginawa.
Sasabihin ko sa lahat ng ating kakilala
Pati sa iyong anak at sa iyong asawa
kahit pa pigilin mo ako at magmakaawa ka
kasi nagkamali ka ng akala
kasi, dahil sumabay ako sa iyong kotse
akala mo’y puwede mo nang hipuan ang aking dede
Patay malisya ka pa
Pero aking ipagsasabi
Ang ginawa mo sa akin kagabi

Kahit pa hinabol mo ako kagabi
dahil nagpumilit akong lumabas ng iyong kotse
sa gitna ng daan
sa gitna ng trapik
pero sumisigaw ako
Manyak! Manyak! Layuan mo ako!

Kung akala mong doon matatapos iyon
Nagkakamali ka, dahil aking ipagsasabi
Ang ginawa mo sa akin kagabi.
Hindi mo ako mapipigilan
Dahil makakarating sa kinauukulan
ang ginawa mo sa akin kagabi
aking ipagsasabi.


Humanda ka sa aking paghihiganti.

Sunday, July 5, 2015

Flower girl

In the Philippines, where there's ample amount of rain and sun all year round, wildflowers can easily grow even if not given care or attention. I asked my niece to model for me, as I take pictures of my mum's wild zinnia and marigold patches. The vines I used as wreath on her head were full of ants because of the blossoms' sweet smell. She was itchy after the shoot and kind of hated me for forcing her to wear the wreath. She did not stay mad for long though, when I showed her the pictures I took of her, she smiled and told me she looked like a forest fairy.